iPhone apper om fornybar energi

Det har aldri før vært viktigere å tenkte på miljøet enn nå. Å anvende fornybar energi er å tenke langsiktig. Vi vil sannsynligvis ikke oppleve de virkelig negative effektene av det vi mennesker påfører klimaet og jorden i vår egen levetid. Men mulighetene er virkelig store for

Tilgang på bioenergi

Mye tid og krefter går med til å diskutere vinden og solens potensial som energikilder, men den mindre spektakulære bioenergien kan bli like viktig i fremtiden. Det er en enorm tilgang på bioenergi internasjonalt, men man jo selvfølgelig være forsiktig med å avgrense etterspørselen etter slik energi,

Solenergi og solceller

Solens energi kan gjøres om til strøm ved hjelp av det som kalles en fotoelektrisk effekt. Det innebærer at elektroner i molekylene flytter seg fra et stoff og over til et annet som følge av sollys, og samtidig tar opp i seg energi fra fotoner. Dette ble

Vindkraft som energikilde

Vindkraft har blitt brukt av mennesket i tusenvis av år, mest berømmelig selvfølgelig til å seile. Gode vindmøller fantes i Europa helt tilbake i høymiddelalderen, men vindkraft som energikilde i en mer generell betydning er et relativt nytt fenomen der det nok fortsatt er mye urealisert potensial.

Statsnett rolle i kraftsystemet

Statnett er det selskapet som har ansvar for det norske sentralnettet, det vil si nettet som har det høyeste spenningsnivået innenfor strømtransporten. De har ansvar for driften såvel som nye utbygginger. Dette nettet har spenningsnivå på mellom 300 og 400 000 volt, og er avgjørende for funksjonaliteten

Hvordan fungerer kraftmarkedet?

Det norske kraftmarkedet har vært i endring helt siden dereguleringen og liberaliseringen som startet på begynnelsen av 1990-tallet. Den nordiske kraftbørsen som står så sentralt i dagens system ble først opprettet i 1991. Målet var at den skulle være en ny og annerledes markedsplass for kraftprodusenter. På

Økonomisk optimalisering av strømprisene

Som beskrevet på siden “spotpriser og markedstrender” er det mange trekk ved dagens kraftmarked som får overraskende og til dels uheldige virkninger fra synspunktet til den jevne forbruker. Fra kraftselskapenes synspunkt er det imidlertid optimalt å ha en klar forskjell mellom høye priser om vinteren når etterspørselen

Spotpris og markedstrender

Du har sikkert hørt uttrykket spotpris, nevnt i forbindelse med diskusjoner eller nyheter som handler om strøm og strømpriser. Spotprisen er kort fortalt markedsprisen på strøm. Den er avhengig av forholdet mellom tilbud og etterspørsel, det vil si forholdet mellom produksjonen og forbruket av strøm. Det er

Kraft og kraftleverandører

Strøm er en viktig del av det totale energiforbruket i alle husholdninger og i samfunnet som helhet. Du betaler for strømmen i din bolig til to separate aktører, nemlig kraftleverandøren på den ene siden og nettselskapet på det andre. Nettselskapet er det selskapet du betaler leie av