Som beskrevet på siden “spotpriser og markedstrender” er det mange trekk ved dagens kraftmarked som får overraskende og til dels uheldige virkninger fra synspunktet til den jevne forbruker. Fra kraftselskapenes synspunkt er det imidlertid optimalt å ha en klar forskjell mellom høye priser om vinteren når etterspørselen er stor og lave priser om sommeren når tilbudet er større og etterspørselen går ned. Dette beskrives gjerne med uttrykket økonomisk optimalitet.

energy marketFor kraftselskapene er det avgjørende å kunne planlegge sin produksjon best mulig gjennom hele året og maksimere profitten. Da planlegger de ut fra forventede produksjonsforhold og forventet etterspørsel, og ser i hovedsak hen til hvor mye vann det er i magasinene (når det gjelder produsenter av vannkraft). I følge økonomene er dette også fordelaktig for forbrukerne på lang sikt, selv om det kan gi noen smeller for likviditeten tidvis og på kort sikt.

Økonomene er nemlig veldig opptatt av incentiver, det vil si motivasjonen til kraftprodusentene. De mener at et velfungerende marked og en sterk konkurranse som er tilpasset markedssituasjonen og de klimatiske forhold gir gode incentiver til å drive mest mulig økonomisk. Dette er ikke bare bra for bedriftsøkonomien, men også for det som gjerne kalles samfunnsøkonomien. Mer regulering i markedet kunne ført til at produsentene fikk svekkede incentiver til å levere strøm, og dermed ville det faktisk også blitt produsert mindre strøm. Lavere produksjon av strøm tilsier igjen at prisene ville måtte være høyere for at selskapene skulle ha noen fortjeneste.

Alt i alt handler altså konkurransen, spotprisene, og markedet i kraftsektoren til syvende og sist om at det skal produseres så mye strøm som mulig. Det er dette som er hovedmålet for staten, som er den aktøren som faktisk gir selskapene konsesjon til å drive med produksjon og leveranser av strøm. Et sinnrikt system, selv om det fortsatt har mange kritikere.