Statnett er det selskapet som har ansvar for det norske sentralnettet, det vil si nettet som har det høyeste spenningsnivået innenfor strømtransporten. De har ansvar for driften såvel som nye utbygginger. Dette nettet har spenningsnivå på mellom 300 og 400 000 volt, og er avgjørende for funksjonaliteten i strømnettet. Dette er den høyeste høyspenten, for å si det sånn.

power systemStatnett har også rollen som ansvarlig systemoperatør, som betyr at det også er Statnett som bestemmer hva som er kriteriene for at nye anlegg og produsenter skal få knytte seg til nettet. I tillegg har Statnett ansvar for den overordnede balansen i det norske kraftsystemet. Det skal jo til enhver tid være slik at produksjonen og forbruket av strøm følges ad.

I tillegg, og mer kontroversielt, har Statnett fått ansvaret for forbindelser som overfører norsk kraft til utlandet. Før var kraftprisen i tråd med de forholdsvis gode forholdene for produksjon av vannkraft i Norge jevnt over ganske lav sammenlignet med andre europeiske land, men med sammenknytningen av nett blir det nødvendigvis en utjevning over tid. Statnett har etter hvert fått et nært samarbeidsforhold med tilsvarende selskaper i andre land, særlig da i Sverige.

Årsaken til at spotmarked på kraft opererer med et day ahead system er at Statnett forlanger at alle produsenter av kraft skal melde fra om hvor mye de forventer å produsere døgnet før. Dette er noe enklere for vannkraftsprodusentene enn for de som for eksempel driver med vindkraft. Vinden er forholdsvis mye vanskeligere å beregne enn vannstanden i et magasin, og i praksis er det ikke mulig å predikere vind med presisjon, særlig ikke et helt døgn fremover i tid. Vanskeligheten med å stille slike prognoser er en betydelig utfordring ved vindkraftproduksjon som allmenheten i liten grad kan sies å være kjent med.

I teorien kan det i fremtiden bli en balansering av produksjonen av vannkraft og vindkraft, slik at man reduserer vannkraftsproduksjonen når det er mye vind, og motsatt. Per i dag er det imidlertid et stykke å gå, før dette kan realiseres i praksis.