bioenergyMye tid og krefter går med til å diskutere vinden og solens potensial som energikilder, men den mindre spektakulære bioenergien kan bli like viktig i fremtiden. Det er en enorm tilgang på bioenergi internasjonalt, men man jo selvfølgelig være forsiktig med å avgrense etterspørselen etter slik energi, i samsvar med det som på lang sikt vil utgjøre bærekraftig jord- og skogbruk.

Bioenergi står allerede i dag for over 10 prosent av den samlede energiproduksjonen i verden. Mye av dette er selvfølgelig ganske enkelt forbruk i fattige land, der man bruker ved og annen biomasse til matlaging og fyring for oppvarming. Da bruker man gjerne også åpen ild eller ganske enkle ildsteder som gir stort svinn av energi og bidrar til at luften blir forurenset. Samtidig kan uforsvarlig hogst mange steder føre til avskoging, erosjon, og store negative konsekvenser for landbruket. Til sammenligning er den moderne bioenergiproduksjonen fortsatt bare en femdel av den tradisjonelle.

Brenning av ved er selvfølgelig også en viktig energikilde i kalde Norge, slik det alltid har vært. I dag står ved for noe under halvparten av bioenergien som blir brukt her i landet. Det er ganske vanskelig å holde oversikten over forbruk av ved, på grunn av mye lokal omsetning og selvforsyning.

Avfallsindustrien er selvfølgelig den store nye aktøren innenfor bioenergi. Dette er ikke en veldig glamorøs industri å befinne seg i, men allerede i dag har den allerede greid å passere 25 prosent av samlet bioenergiproduksjon. Paradoksalt nok tyder mye likevel på at denne typen energi ikke har noen stor fremtid i Norge. Den viktigste årsaken til det er at mange av de store aktørene innenfor treforedling i Norge, har blitt nedlagt de siste årene. Utfordringen blir dermed å nyttiggjøre seg det store energipotensialet i skogen på en annen og mer direkte måte. Her er det foreløbig mye potensial og få praktiske resultater.